ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5887 (พ.ศ. 2563) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เครื่องมือมือถือ เครื่องมือขนได้ และเครื่องจักรไร่สวนและสนามหญ้าทำงานด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า - เฉพาะด้านความปลอดภัย เล่ม 1 ข้อกำหนดทั่วไป

ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 138 ตอนพิเศษ 16 ง (21 มกราคม พ.ศ. 2564) หน้า 40 (ท้ายประกาศ 3 หน้า)

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/016/T_0040.PDF

รายละเอียด/ขอบข่าย : มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้เกี่ยวกับ

- ความปลอดภัยของเครื่องมือมือถือ (IEC 62841-2) เครื่องมือขนได้ (IEC 62841-3) เครื่องจักรไร่สวนและสนามหญ้า (IEC 62841-4) ที่ทำงานด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า (electric motor-operated)    หรือที่ขับเคลื่อนด้วยแม่เหล็กไฟฟ้า (magnetically driven) เครื่องประเภทดังกล่าวต่อไปนี้ จะเรียกว่า “เครื่องมือ” หรือ “เครื่องจักร” มีแรงดันไฟฟ้าที่กำหนดไม่เกิน 250 V สำหรับเครื่องมือ 1 เฟส ไฟฟ้ากระแสตรงหรือไฟฟ้ากระแสสลับ และ 480 V สำหรับเครื่องมือ 3 เฟส ไฟฟ้ากระแสสลับ และมีกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนดไม่เกิน 3,700 W

- สำหรับเครื่องมือแบตเตอรี่ (battery tool) มีข้อจำกัดในการใช้มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้ตามภาคผนวก K.1 และภาคผนวก L.1

- เกี่ยวกับต้นเหตุอันตรายซึ่งเกิดจากเครื่องมือ ซึ่งทุกคนเผชิญอยู่ในการใช้ปกติและการใช้ผิดที่สามารถคาดการณ์ได้อย่างมีเหตุผล

- ครอบคลุมถึงเครื่องมือมีตัวให้ความร้อนไฟฟ้า (electric heating element)

- ข้อกำหนดสำหรับมอเตอร์ที่ไม่แยกวงจรจากแหล่งจ่ายไฟฟ้าประธาน (the supply) และมีฉนวนมูลฐานที่ไม่ได้ออกแบบสำหรับแรงดันไฟฟ้าที่กำหนดของเครื่องมือให้เป็นไปตามภาคผนวก B.

- ข้อกำหนดสำหรับเครื่องมือทำงานด้วยมอเตอร์ที่มีกำลังแบตเตอรี่ประจุซ้ำได้หรือเครื่องมือขับเคลื่อนด้วยแม่เหล็กไฟฟ้าที่มีกำลังแบตเตอรี่ประจุซ้ำได้และห่อแบตเตอรี่ (battery pack) ให้เป็นไปตามภาคผนวก K.

- ข้อกำหนดสำหรับเครื่องมือซึ่งยังทำงานและ/หรือถูกประจุโดยตรงจากแหล่งจ่ายไฟฟ้าประธานหรือแหล่งกำเนิด

หมายเลขมาตรฐาน : มอก. 62841 เล่ม 1−2563