ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5886 (พ.ศ. 2563) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เซลล์ทุติยภูมิชนิดลิเทียมไอออน สำหรับการขับเคลื่อนยานยนต์ไฟฟ้า เล่ม 3 ข้อกำหนดด้านความปลอดภัย

ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 138 ตอนพิเศษ 16 ง (21 มกราคม พ.ศ. 2564) หน้า 39 (ท้ายประกาศ 2 หน้า)

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/016/T_0039.PDF

รายละเอียด/ขอบข่าย : มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้

- กำหนดขั้นตอนการทดสอบและเกณฑ์การยอมรับสำหรับสมรรถนะด้านความปลอดภัยของเซลล์ทุติยภูมิชนิดลิเทียมไอออนและเซลล์บล็อก (cell block) ที่ใช้สำหรับการขับเคลื่อนยานยนต์ไฟฟ้ารวมถึงยานยนต์ไฟฟ้าแบตเตอรี่ (Battery Electric Vehicles, BEV) และยานยนต์ไฟฟ้าไฮบริด (Hybrid Electric Vehicles, HEV)

หมายเหตุ 1 เซลล์บล็อกสามารถใช้เป็นทางเลือกแทนเซลล์ขึ้นเลือกข้อตกลงระหว่างผู้ทำเซลล์และลูกค้า

หมายเหตุ 2 กรณีเซลล์สำหรับยานยนต์ไฟฟ้าปลั๊กอินไฮบริด (Plug-in Hybrid Electric Vehicles, PHEV) ผู้ทำสามารถเลือกได้ว่าจะทดสอบตามเงื่อนไขของการประยุกต์ใช้ขั้นตอนสำหรับยานยนต์ไฟฟ้าแบตเตอรี่ หรือยานยนต์ไฟฟ้าไฮบริด

- กำหนดคุณลักษณะด้านสมรรถนะความปลอดภัยพื้นฐานของเซลล์ที่ใช้ในชุด และระบบแบตเตอรี่ภายใต้การใช้งานตามที่เจตนาไว้ และการใช้งานผิดที่คาดหมายไว้อย่างมีเหตุผลหรือระหว่างการทำงานปกติของยานยนต์ไฟฟ้า

- ข้อกำหนดด้านความปลอดภัยของเซลล์ในมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้ตั้งอยู่บนฐานว่าเซลล์มีการใช้งานอย่างถูกต้องในชุดและระบบแบตเตอรี่ภายในขีดจํากัดของแรงดันไฟฟ้า กระแส และอุณหภูมิตามที่ระบุโดยผู้ทำเซลล์ (ย่านการทำงานของเซลล์)

– ไม่ครอบคลุมการประเมินความปลอดภัยของเซลล์ระหว่างการขนส่งและการเก็บรักษา

หมายเหตุ 3 ข้อกำหนดด้านสมรรถนะความปลอดภัยสำหรับชุดและระบบแบตเตอรี่ลิเทียมไอออนกำหนดไว้ใน ISO 12405-3 ข้อกำหนดเฉพาะและข้อกำหนดด้านความปลอดภัยสำหรับชุดและระบบแบตเตอรี่ลิเทียมไอออนของโมเปดไฟฟ้าและจักรยานยนต์ไฟฟ้ากำหนดไว้ใน ISO 18243 และ IEC 62619 ครอบคลุมข้อกำหนดด้านความปลอดภัยสำหรับเซลล์และแบตเตอรี่ลิเทียมไอออนสำหรับการใช้งานในอุตสาหกรรมรวมถึงรถยก รถกอล์ฟ และรถนําทางอัตโนมัติ

หมายเลขมาตรฐาน : มอก. 62660 เล่ม 3−2563