ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5882 (พ.ศ. 2563) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม แบตเตอรี่ทุติยภูมิ (ยกเว้นลิเทียม) สำหรับการขับเคลื่อนยานยนต์ไฟฟ้า เล่ม 4 ข้อกำหนดด้านความปลอดภัยสำหรับเซลล์และมอดูลนิกเกิลเมทัลไฮไดรด์

ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 138 ตอนพิเศษ 16 ง (21 มกราคม พ.ศ. 2564) หน้า 35 (ท้ายประกาศ 2 หน้า)

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/016/T_0035.PDF

รายละเอียด/ขอบข่าย : มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้ เป็นส่วนหนึ่งในอนุกรม มอก. 61982 ระบุขั้นตอนการทดสอบและเกณฑ์การยอมรับสมรรถนะด้านความปลอดภัยของเซลล์และมอดูลนิกเกิลเมทัลไฮไดร์ด ที่ใช้สำหรับการขับเคลื่อนยานยนต์ไฟฟ้ารวมถึงยานยนต์ไฟฟ้าแบตเตอรี่ (Battery Electric Vehicles; BEV) และยานยนต์ไฟฟ้าไฮบริด (Hybrid Electric Vehicles; HEV) มีจุดมุ่งหมายเพื่อควบคุมสมรรถนะด้านความปลอดภัยขั้นพื้นฐานของเซลล์ที่ใช้ในระบบแบตเตอรี่ตามที่เจตนาไว้ และการใช้งานผิดที่คาดหมายไว้อย่างมีเหตุผลในระหว่างการทำงานปกติของยานยนต์ไฟฟ้า ข้อกำหนดด้านความปลอดภัยของเซลล์ในมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้ ตั้งอยู่บนฐานว่าเซลล์และมอดูลใช้งานอย่างเหมาะสมในชุดและระบบแบตเตอรี่ภายในขีดจำกัดของแรงด้านไฟฟ้า กระแสไฟฟ้า และอุณหภูมิตามที่ผู้ทำระบุ  ไม่ครอบคลุมการประเมินความปลอดภัยระหว่างการขนส่งและการจัดเก็บแบตเตอรี่ หมายเหตุ 1 มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้ เซลล์ Ni-MH หมายถึง เซลล์นิกเกิลเมทัลไฮไดร์ดที่ปิดผนึก ซึ่งใช้นิกเกิลไฮดรอกไซด์ที่ขั้วบวก โลหะผสมที่ดูดซับไฮโดรเจนที่ขั้วลบ และสารละลายอัลคาไลน์ เช่น โพแทสเซียมไฮดรอกไซด์เป็นอิเล็กโทรไลต์ เซลล์ประเภทปิดผนึกเป็นเซลล์ที่สามารถรักษาสภาพที่ปิดสนิท และไม่ปล่อยก๊าซหรือของเหลวเมื่อประจุและปล่อยประจุไฟฟ้าภายในช่วงอุณหภูมิที่กำหนดโดยผู้ทำเซลล์ เซลล์เหล่านี้ติดตั้งกลไกปล่อยก๊าซเพื่อป้องกันการระเบิด หมายเหตุ 2 มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้ อธิบายรายละเอียดทั้งหมดของเซลล์ที่ใช้งานกับมอดูลภายใต้การทดสอบ รายละเอียดให้เป็นไปตาม IEC 61982-4:2015 ข้อ 1

หมายเลขมาตรฐาน : มอก. 61982 เล่ม 4−2563