ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5899 (พ.ศ. 2563) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เครื่องมือมือถือ เครื่องมือขนได้ และเครื่องจักรไร่สวนและสนามหญ้า ทำงานด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า - เฉพาะด้านความปลอดภัย เล่ม 3(1) ข้อกำหนดเฉพาะสำหรับเลื่อยโต๊ะขนได้

ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 138 ตอนพิเศษ 16 ง (21 มกราคม พ.ศ. 2564) หน้า 52 (ท้ายประกาศ 2 หน้า)

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/016/T_0052.PDF

รายละเอียด/ขอบข่าย : มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้


- ให้เป็นไปตามที่กำหนดใน IEC 62841-1: 2014 Electric motor-operated hand-held tools, transportable tools and lawn and garden machinery - Safety - Part 1: General requirements ข้อ 1 ยกเว้นดังต่อไปนี้

- เพิ่มเติมข้อความ :

- ครอบคลุมเลื่อยโต๊ะขนได้ที่มีใบเลื่อยเดี่ยวมีซี่ฟัน (toothed single blade) หรือใบเลื่อยซ้อนตัดช่องเดี่ยวหรือร่องเดี่ยว (stacked blades that cut a single groove or slot) หรือใบตกแต่งบัว (moulding head cutter)

- โดยเจตนาให้ใช้ตัดไม้และวัสดุที่คล้ายคลึงกัน พลาสติก และโลหะที่ไม่เป็นเหล็กยกเว้นแมกนีเซียม มีเส้นผ่านศูนย์กลางใบเลื่อยระหว่าง 105 mm กับ 315 mm ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่าเลื่อยหรือเครื่องมือ (saw or tool)

- ไม่ครอบคลุมเลื่อยโต๊ะที่เจตนาให้ใช้ตัดโลหะอื่น ๆ เช่น แมกนีเซียม เหล็กกล้าและเหล็กหล่อ เป็นต้น รวมทั้งเลื่อยโต๊ะมีอุปกรณ์ป้อนอัตโนมัติ (automatic feeding device)

- ไม่ครอบคลุมเลื่อยโต๊ะที่ออกแบบให้ใช้กับจานขัดถู (abrasive wheels)

หมายเหตุ 101 เลื่อยโต๊ะที่ออกแบบให้ใช้กับจานขัดถูเป็นเครื่องจักรมีใบมีดตัดตาม IEC 62841-3-10

- ไม่ครอบคลุมเลื่อยโต๊ะมีแกนหมุนมากกว่าหนึ่งแกน เช่น ใช้กับใบหักสัน (scoring blade)

หมายเหตุ 102 ในยุโรป (EN 62841-3-1) ใช้เงื่อนไขดังนี้  

- มาตรฐานนี้ใช้กับเลื่อยโต๊ะมีมวลไม่เกิน 25 kg สำหรับเครื่องมือที่ยกขึ้นได้ด้วยมือคนเดียว ไม่เกิน 50 kg สำหรับเครื่องมือที่ยกขึ้นได้ด้วยมือสองคน

- มาตรฐานนี้ไม่ครอบคลุมถึงเลื่อยโต๊ะติดตั้งประจำที่

หมายเลขมาตรฐาน : มอก. 62841 เล่ม 3(1) - 2563