ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5900 (พ.ศ. 2563) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เครื่องมือมือถือ เครื่องมือขนได้ และเครื่องจักรไร่สวนและสนามหญ้า ทำงานด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า - เฉพาะด้านความปลอดภัย เล่ม 3(4) ข้อกำหนดเฉพาะสำหรับเครื่องเจียตั้งโต๊ะขนได้

ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 138 ตอนพิเศษ 16 ง (21 มกราคม พ.ศ. 2564) หน้า 53 (ท้ายประกาศ 2 หน้า)

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/016/T_0053.PDF

รายละเอียด/ขอบข่าย : มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้

- ให้เป็นไปตามที่กำหนดใน IEC 62841-1: 2014 Electric motor-operated hand-held tools, transportable tools and lawn and garden machinery - Safety - Part 1: General requirements ข้อ 1 ยกเว้นดังต่อไปนี้

- เพิ่มเติมข้อความ :

- ครอบคลุมเครื่องเจียตั้งโต๊ะขนได้ซึ่งสามารถประกอบกับอุปกรณ์เสริมหนึ่งหรือสองอย่าง ดังนี้ หินเจีย (Grinding wheels) แบบ 1 ดูรูปที่ 106 มีเส้นผ่านศูนย์กลางไม่เกิน 310 mm และความหนาไม่เกิน 55 mm แปรงลวด (wire brushes) มีเส้นผ่านศูนย์กลางไม่เกิน 310 mm และความหนาไม่เกิน 55 mm จานขัดเงา (polishing wheels) มีเส้นผ่านศูนย์กลางไม่เกิน 310 mm และมีอัตราเร็วรอบนอกของอุปกรณ์เสริมระหว่าง 10 m/s กับ 50 m/s

หมายเหตุ จานขัดเงาเรียกว่าจานขัดผิว (buffing wheels) ก็ได้

หมายเลขมาตรฐาน : มอก. 62841 เล่ม 3(4) - 2563