ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5901 (พ.ศ. 2563) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เครื่องมือมือถือ เครื่องมือขนได้ และเครื่องจักรไร่สวนและสนามหญ้า ทำงานด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า - เฉพาะด้านความปลอดภัย เล่ม 3(6) ข้อกำหนดเฉพาะสำหรับเครื่องเจาะดอกเพชรพร้อมระบบของเหลวขนได้

ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 138 ตอนพิเศษ 16 ง (21 มกราคม พ.ศ. 2564) หน้า 54 (ท้ายประกาศ 2 หน้า)

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/016/T_0054.PDF

รายละเอียด/ขอบข่าย : มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้

- ให้เป็นไปตามที่กำหนดใน IEC 62841-1: 2014 Electric motor-operated hand-held tools, transportable tools and lawn and garden machinery - Safety - Part 1: General requirements ข้อ 1 ยกเว้นดังต่อไปนี้

- เพิ่มเติมข้อความ :

- ครอบคลุมเครื่องเจาะดอกเพชรที่มีเจตนาต้องต่อกับระบบของเหลว (liquid system) ระบบของเหลวอาจเป็นของเหลวจากท่อหรือภาชนะบรรจุ บททั่วไป ขอบข่าย เอกสารอ้างอิง บทนิยาม ข้อกำหนดทั่วไป ภาวะทั่วไปสำหรับการทดสอบ การแผ่รังสี ความเป็นพิษ และต้นเหตุอันตรายที่คล้ายกัน การจําแนกประเภท การทำเครื่องหมาย และข้อปฏิบัติ การป้องกันการแตะต้องถึงส่วนมีไฟฟ้า การเริ่มเดินเครื่อง กำลังไฟฟ้าเข้าและกระแสไฟฟ้าความร้อน ความต้านทานต่อความร้อนและการลุกไหม้ ความต้านทานต่อความชื้น ความต้านทานต่อการเกิดสนิม การป้องกันโหลดเกินของหม้อแปลงไฟฟ้า และวงจรไฟฟ้าร่วม ความทนทาน การทำงานผิดปกติต้นเหตุอันตรายทางกล ความแข็งแรงทางกล การสร้าง การเดินสายไฟฟ้าภายใน ส่วนประกอบ การต่อวงจรกับแหล่งจ่ายไฟฟ้า และสายไฟฟ้าอ่อนภายนอก ขั้วต่อสำหรับตัวนําภายนอก การจัดเตรียมสำหรับต่อกับดิน หมุดเกลียวและสิ่งต่อวงจร ระยะห่างตามผิวฉนวน ระยะห่างในอากาศ และระยะห่างผ่านฉนวน และภาคผนวก

หมายเลขมาตรฐาน : มอก. 62841 เล่ม 3(6) - 2563