ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5902 (พ.ศ. 2563) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เครื่องมือมือถือ เครื่องมือขนได้ และเครื่องจักรไร่สวนและสนามหญ้า ทำงานด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า - เฉพาะด้านความปลอดภัย เล่ม 3(9) ข้อกำหนดเฉพาะสำหรับเลื่อยบากขนได้

ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 138 ตอนพิเศษ 16 ง (21 มกราคม พ.ศ. 2564) หน้า 55 (ท้ายประกาศ 2 หน้า)

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/016/T_0055.PDF

รายละเอียด/ขอบข่าย : มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้

- ให้เป็นไปตามที่กำหนดใน IEC 62841-1: 2014 Electric motor-operated hand-held tools, transportable tools and lawn and garden machinery - Safety - Part 1: General requirements ข้อ 1 ยกเว้นดังต่อไปนี้

- เพิ่มเติมข้อความ :

- ครอบคลุมเลื่อยบากขนได้ที่มีเจตนาให้ใช้กับใบเลื่อยมีซี่ฟัน (toothed saw blade) สำหรับตัดไม้และวัสดุที่คล้ายคลึงกัน พลาสติก และโลหะที่ไม่เป็นเหล็กยกเว้นแมกนีเซียม ด้วยเส้นผ่านศูนย์กลางใบเลื่อยไม่เกิน 410 mm ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่าเลื่อยหรือเครื่องมือ (saw or tool)

- ไม่ครอบคลุมเลื่อยบากที่มีเจตนาให้ใช้ตัดโลหะอื่น ๆ เช่น แมกนีเซียม เหล็กกล้าและเหล็กหล่อ เป็นต้น รวมทั้งเลื่อยบากมีอุปกรณ์ป้อนอัตโนมัติ (automatic feeding device)
  หมายเหตุ 101 เลื่อยบากขนได้ที่มีเจตนาให้ใช้ตัดโลหะผสมเหล็กตาม IEC 62841-3

- ไม่ครอบคลุมเลื่อยบากที่ออกแบบให้ใช้กับจานขัดถู (abrasive wheels)
  หมายเหตุ 102 เลื่อยบากขนได้ที่ออกแบบให้ใช้กับจานขัดถูตาม IEC 62841-3-10

- ไม่ครอบคลุมเลื่อยบากมีฟังก์ชันของเลื่อยโต๊ะร่วมผสมอยู่
  หมายเหตุ 103 เลื่อยบากขนได้มีฟังก์ชันของเลื่อยโต๊ะร่วมผสมอยู่ตาม IEC 62841-3

หมายเลขมาตรฐาน : มอก. 62841 เล่ม 3(9) - 2563