ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5937 (พ.ศ. 2563) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง ยกเลิกมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมสายไฟฟ้าเครื่องเชื่อมและมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเครื่องเชื่อมโลหะอาร์กไฟฟ้า เฉพาะด้านความปลอดภัยและกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมบริภัณฑ์เชื่อมอาร์ก เล่ม 6 บริภัณฑ์จำกัดการทำงาน

ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 138 ตอนพิเศษ 18 ง (25 มกราคม พ.ศ. 2564) หน้า 20 (ท้ายประกาศ 2 หน้า)

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/018/T_0020.PDF

รายละเอียด/ขอบข่าย : มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้

- ระบุคุณลักษณะที่ต้องการด้านความปลอดภัยและสมรรถนะสำหรับแหล่งจ่ายการเชื่อมอาร์กและงานตัดที่จํากัดการทำงาน (limited duty) และอุปกรณ์เสริมอื่น ๆ ที่ออกแบบมาสำหรับคนงาน บริภัณฑ์ที่ให้กำลังทางไฟฟ้ามีเจตนาให้เชื่อมต่อกับระบบจ่ายไฟฟ้าแรงดันต่ำเฟสเดียวจากการไฟฟ้าท้องถิ่น แหล่งจ่ายกำลังไฟฟ้าจากต้นกำลังที่เป็นเครื่องยนต์ต้องไม่เกิน 7.5 kVA

หมายเหตุ 1 โดยทั่วไปบริภัณฑ์นี้ใช้โดยผู้ใช้ที่ไม่มีความชํานาญการเชื่อมในพื้นที่ที่อยู่อาศัย

- ไม่ใช้กับแหล่งจ่ายกำลังไฟฟ้าการเชื่อมอาร์กและงานตัด ดังนี้
• อุปกรณ์เริ่มต้นอาร์กและสร้างความเสถียร (arc striking and stabilizing devices)
• ระบบหล่อเย็นเหลว (liquid cooling systems)
• คอนโซลแก๊ซ (gas consoles)
• แหล่งจ่ายด้านเข้าสามเฟส (three-phase input supply) และที่มีเจตนาใช้สำหรับงานอุตสาหกรรมและผู้เชี่ยวชาญเท่านั้น ไม่ใช้กับแหล่งจ่ายกำลังไฟฟ้าการเชื่อมอาร์กและงานตัด และอุปกรณ์เสริมที่ใช้ในงาน
• การใช้งานที่นําด้วยกลไก (mechanically guided applications)
• กระบวนการเชื่อมอาร์กใต้ฟลักซ์ (submerged arc welding process)
• กระบวนการเซาะร่องพลาสมา (plasma gouging process)
• กระบวนการเชื่อมพลาสมา (plasma welding process)

- กระบวนการที่ครอบคลุมในเล่มอื่นของมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมอนุกรมนี้

หมายเหตุ 2 แหล่งจ่ายกำลัง ตัวป้อนลวดเชื่อม หัวทอร์ช และหัวจับลวดเชื่อม ที่ออกแบบสำหรับงานอุตสาหกรรมและการใช้งานโดยช่างฝีมือ ครอบคลุมไว้ตาม มอก.1224 เล่ม 1 มอก.1224
เล่ม 5 มอก.1224 เล่ม 7 และ มอก.1224 เล่ม 11

หมายเหตุ 3 คุณลักษณะที่ต้องการด้านความเข้ากันได้ทางแม่เหล็กไฟฟ้ากำหนดไว้ใน มอก 1224 เล่ม 10

หมายเลขมาตรฐาน : มอก. 1224 เล่ม 6 – 2563