ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5938 (พ.ศ. 2563) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง ยกเลิกมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมสายไฟฟ้าเครื่องเชื่อมและมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเครื่องเชื่อมโลหะอาร์กไฟฟ้า เฉพาะด้านความปลอดภัยและกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมบริภัณฑ์เชื่อมอาร์ก เล่ม 11 หัวจับลวดเชื่อม

ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 138 ตอนพิเศษ 18 ง (25 มกราคม พ.ศ. 2564) หน้า 21 (ท้ายประกาศ 1 หน้า)

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/018/T_0021.PDF

รายละเอียด/ขอบข่าย : มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้

- ใช้กับหัวจับลวดเชื่อมสำหรับการเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือด้วยลวดเชื่อมที่มีเส้นผ่านศูนย์กลาง ไม่เกิน 10 mm

- ไม่ใช้กับหัวจับลวดเชื่อมสำหรับการเชื่อมใต้น้ำ

- ระบุข้อกำหนดด้านความปลอดภัยและสมรรถนะของหัวจับลวดเชื่อม

หมายเลขมาตรฐาน : มอก. 1224 เล่ม 11 - 2563