ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5954 (พ.ศ. 2563) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 25111 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเครื่องล้างตะกร้า

ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 138 ตอนพิเศษ 18 ง (25 มกราคม พ.ศ. 2564) หน้า 37 (ท้ายประกาศ 1 หน้า)

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/018/T_0037.PDF

รายละเอียด/ขอบข่าย : มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้

- ครอบคลุมเฉพาะเครื่องล้างตะกร้าที่ทำงานด้วยการฉีดน้ำ เพื่อทำความสะอาดตะกร้า โดยตะกร้าเคลื่อนที่บนอุปกรณ์ลําเลียงที่ใช้มอเตอร์เหนี่ยวนําเป็นต้นกำลัง

หมายเลขมาตรฐาน : มอก. 3079 - 2563