ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5959 (พ.ศ. 2563) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมจุลชีววิทยาของห่วงโซ่อาหาร - วิธีทั่วไปสำหรับการตรวจหาและการนับจำนวนลิสทีเรีย มอนอไซโทจีเนส และ ลิสทีเรีย สปีชีส์ - เล่ม 2 วิธีการนับจำนวน

ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 138 ตอนพิเศษ 18 ง (25 มกราคม พ.ศ. 2564) หน้า 42 (ท้ายประกาศ 2 หน้า)

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/018/T_0042.PDF

รายละเอียด/ขอบข่าย : มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้

- กำหนดขึ้นโดยรับ ISO 11290-2:2017(E) Microbiology of the food chain — Horizontal method for the detection and enumeration of Listeria monocytogenes and of Listeria spp. — Part 2: Enumeration method มาใช้ โดยวิธีพิมพ์ซ้ำ (reprinting) ในระดับเหมือนกันทุกประการ (identical) โดยใช้ ISO ฉบับภาษาอังกฤษเป็นหลัก

- กำหนดวิธีทั่วไปสำหรับ
  - การนับจํานวน ลิสทีเรีย มอนอไซโทจีเนส และ
  - การนับจำนวน ลิสทีเรีย สปีชีส์ (รวมถึง ลิสทีเรีย มอนอไซโทจีเนส)

- สามารถประยุกต์ใช้กับ
  - ผลิตภัณฑ์ที่ใช้เป็นอาหารมนุษย์และอาหารสัตว์ และ
  - ตัวอย่างสิ่งแวดล้อมในบริเวณการผลิตและการปฏิบัติต่ออาหารมนุษย์

- มีความเป็นไปได้ที่ ลิสทีเรีย สปีชีส์อื่นบางสปีชีส์ จะไม่สามารถนับจำนวนหรือยืนยันด้วยวิธีทดสอบนี้

หมายเลขมาตรฐาน : มอก. 3082 เล่ม 2 - 2563