ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5964 (พ.ศ. 2563) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนาโนซิลิกอน

ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 138 ตอนพิเศษ 18 ง (25 มกราคม พ.ศ. 2564) หน้า 47 (ท้ายประกาศ 1 หน้า)

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/018/T_0047.PDF

รายละเอียด/ขอบข่าย : มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้

- ครอบคลุมเฉพาะนาโนซิลิกอนที่มีขนาดอยู่ในนาโนสเกล เพื่อใช้เป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมต่าง ๆ เช่น อุตสาหกรรมทำขั้วไฟฟ้าในแบตเตอรี่ อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์

หมายเลขมาตรฐาน : มอก. 3087 – 2563