ประกาศคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดให้โทษ เรื่อง กำหนดแบบการจัดทำบัญชีรับจ่ายและรายงานเกี่ยวกับการผลิต การนำเข้า การส่งออก การจำหน่าย และการมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 เฉพาะกัญชาและกัญชง พ.ศ. 2564

ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 138 ตอนพิเศษ 21 ง (28 มกราคม พ.ศ. 2564) หน้า 56-59 (ท้ายประกาศ 27 หน้า)

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/021/T_0056.PDF

รายละเอียด/ขอบข่าย : โดยที่เป็นการสมควรกำหนดแบบการจัดทำบัญชีรับจ่ายและรายงานเกี่ยวกับการผลิต การนำเข้า การส่งออก การจำหน่าย การมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติด ให้โทษในประเภท 5 เฉพาะกัญชาและกัญชง เพื่อให้การควบคุมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ป้องกันการรั่วไหลออกนอกระบบ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 34/4 แห่งพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 คณะกรรมการควบคุมยาเสพติดให้โทษ ในการประชุมครั้งที่ 424-13/2563 เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2563 จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้ ข้อ 1 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป ข้อ 2 ให้ยกเลิกประกาศคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดให้โทษ เรื่อง กำหนดแบบการจัดทำบัญชีรับจ่ายและรายงานเกี่ยวกับการผลิต การนำเข้า การส่งออก การจำหน่าย การมีไว้ในครอบครอง ซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 เฉพาะกัญชา ลงวันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ข้อ 3 ให้ผู้รับอนุญาตผลิตยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 เฉพาะกัญชาและกัญชง โดยการปลูกหรือที่มิใช่การปลูก หรือการปรุงยาสำหรับการรักษาโรคในคนไข้เฉพาะราย ต้องจัดให้มีการทำบัญชีรับจ่ายและรายงานยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 ดังต่อไปนี้ ...