ประกาศคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดให้โทษ เรื่อง กำหนดมาตรฐานสถานที่ และระบบการควบคุมการปลูกกัญชง (Hemp) พ.ศ. 2564

ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 138 ตอนพิเศษ 21 ง (28 มกราคม พ.ศ. 2564) หน้า 60-62

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/021/T_0060.PDF

รายละเอียด/ขอบข่าย : โดยที่เป็นการสมควรกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการตรวจสอบสถานที่สำหรับผู้ขอรับอนุญาตผลิต (ปลูก) ในการจัดเตรียมสถานที่ การรักษาความปลอดภัย การควบคุมการปลูก เพื่อดำเนินการปลูกกัญชง ภายใต้การควบคุมและป้องกันที่เหมาะสม มิให้กัญชงเกิดการรั่วไหลออกสู่นอกระบบ อาศัยอำนาจตามความในข้อ 25 (8) แห่งกฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตผลิต นำเข้า ส่งออก จำหน่าย หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 เฉพาะกัญชง พ.ศ. 2563 คณะกรรมการควบคุมยาเสพติดให้โทษ ในการประชุมครั้งที่ 424-13/2563 เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2563 จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป

ข้อ 2 ในประกาศนี้ “พื้นที่ปลูก” หมายความว่า พื้นที่ที่ใช้ในการปลูกกัญชง

ข้อ 3 ข้อกำหนดด้านสถานที่ ต้องมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

(1) การปลูกกัญชง สามารถดำเนินการปลูกได้ในรูปแบบ ดังนี้ ....