ประกาศคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดให้โทษ เรื่อง การดำเนินการกับยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 เฉพาะกัญชง (Hemp) กรณีที่มีสารเตตราไฮโดรแคนนาบินอล (Tetrahydrocannabinol, THC) เกินปริมาณที่กำหนด พ.ศ. 2564

ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 138 ตอนพิเศษ 21 ง (28 มกราคม พ.ศ. 2564) หน้า 63-64

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/021/T_0063.PDF

รายละเอียด/ขอบข่าย : เพื่อให้การดำเนินการตามนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนการนำกัญชง มาใช้เป็นไปด้วยความรอบคอบ มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุด สมควรกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการดำเนินการกับยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 เฉพาะกัญชง กรณีที่มีสารเตตราไฮโดรแคนนาบินอล (Tetrahydrocannabinol, THC) เกินปริมาณที่กำหนด อาศัยอำนาจตามความในข้อ 25 (2) ข้อ 26 วรรคสอง ข้อ 30 (2) และข้อ 38 แห่งกฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตผลิต นำเข้า ส่งออก จำหน่าย หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 เฉพาะกัญชง (Hemp) พ.ศ. 2563 คณะกรรมการควบคุมยาเสพติดให้โทษ ในการประชุมครั้งที่ 424-13/2563 เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2563 จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้ ข้อ 1 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป ข้อ 2 กัญชงที่ได้รับอนุญาตให้ผลิตโดยการปลูกต้องมีสารเตตราไฮโดรแคนนาบินอล (Tetrahydrocannabinol, THC) ที่ตรวจได้จากช่อดอก ไม่เกินร้อยละ 1.0 ต่อน้ำหนักแห้ง ข้อ 3 ในกรณีที่กัญชง มีสารเตตราไฮโดรแคนนาบินอล (Tetrahydrocannabinol, THC) เกินปริมาณตามข้อ 2 ให้ผู้รับอนุญาตผลิตยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 เฉพาะกัญชง แจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ภายในเจ็ดวัน นับแต่วันที่ได้รับทราบผลการตรวจเบื้องต้นหรือผลการตรวจยืนยันจากห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์ พร้อมทั้งแจ้งความประสงค์เป็นหนังสือต่อพนักงานเจ้าหน้าที่แห่งท้องที่ที่สถานที่ที่  ได้รับอนุญาตผลิตนั้นตั้งอยู่ เพื่อดำเนินการอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้ ...