ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง กำหนดแบบ ขนาด มาตรฐาน และคุณลักษณะของเครื่องวัดควันดำ เครื่องวิเคราะห์ก๊าซ เครื่องวัดก๊าซรั่ว เครื่องวัดระดับเสียง เครื่องวัดความเร็วรอบเครื่องยนต์ และเครื่องวัดความเข้มของฟิล์มกรองแสง สำหรับใช้ในการตรวจสภาพรถของสถานตรวจสภาพรถ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563

ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 138 ตอนพิเศษ 25 ง (3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564) หน้า 18-19

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/025/T_0018.PDF

รายละเอียด/ขอบข่าย : โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงแก้ไขประกาศดังกล่าวเพื่อให้เครื่องตรวจสภาพรถมีแบบ ขนาด มาตรฐาน และคุณลักษณะมีความเป็นมาตรฐานสากลมากยิ่งขึ้น อาศัยอำนาจตามความในข้อ 6 วรรคสาม ของกฎกระทรวงการขอรับใบอนุญาต การออกใบอนุญาต และการขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งสถานตรวจสภาพรถ พ.ศ. 2555 อธิบดีกรมการขนส่งทางบกจึงออกประกาศ ไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ให้ยกเลิกความใน (7) ของข้อ 2 ของประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง กำหนดแบบ ขนาด มาตรฐาน และคุณลักษณะของเครื่องวัดควันดำ เครื่องวิเคราะห์ก๊าซ เครื่องวัดก๊าซรั่ว เครื่องวัดระดับเสียง เครื่องวัดความเร็วรอบเครื่องยนต์ และเครื่องวัดความเข้มของฟิล์มกรองแสง สำหรับใช้ในการตรวจสภาพรถของสถานตรวจสภาพรถ พ.ศ. 2562 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน “(7) สามารถแสดงผลค่าควันดำในหน่วยร้อยละที่ระยะความยาวของทางเดินแสงมาตรฐานที่ 76 มิลลิเมตรหรือเทียบเท่า หรือที่ 430 มิลลิเมตรหรือเทียบเท่า ตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ใน (2)” ....