ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง กำหนดเกณฑ์มาตรฐานและวิธีการตรวจวัดค่าควันดำจากท่อไอเสียของรถตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563

ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 138 ตอนพิเศษ 25 ง (3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564) หน้า 20

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/025/T_0020.PDF

รายละเอียด/ขอบข่าย : ข้อ 1 ให้ยกเลิกความในบทนิยามคำว่า “เครื่องตรวจวัดควันดำระบบทึบแสง” ในข้อ 2 ของประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง กำหนดเกณฑ์มาตรฐานและวิธีการตรวจวัดค่าควันดำจากท่อไอเสียของรถตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ พ.ศ. 2562 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน “เครื่องตรวจวัดควันดำระบบความทึบแสง (Opacimeter)” หมายความว่า เครื่องตรวจวัดควันดำ ที่ให้ควันดำไหลผ่านช่องวัดแสงของเครื่องมือ และวัดค่าของแสงที่ทะลุผ่านควันดำซึ่งตรวจวัดค่าเป็นหน่วยร้อยละ ที่ระยะความยาวของทางเดินแสงมาตรฐาน (Standard Effective Optical Path Length) ที่เทียบเท่า 430 มิลลิเมตร หรือเป็นไปตามประกาศของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ข้อ 2 ให้ยกเลิกบทนิยามคำว่า “ระยะความยาวของทางเดินแสงมาตรฐาน” ในข้อ 2 ของประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง กำหนดเกณฑ์มาตรฐานและวิธีการตรวจวัดค่าควันดำจากท่อไอเสียของรถตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ พ.ศ. 2562

ข้อ 3 ประกาศฉบับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป