ประกาศคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดให้โทษ เรื่อง ห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์เพื่อหาปริมาณสารเตตราไฮโดรแคนนาบินอล (Tetrahydrocannabinol, THC) ในกัญชง (Hemp) พ.ศ. 2564

ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 138 ตอนพิเศษ 30 ง (8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564) หน้า 4

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/030/T_0004.PDF

รายละเอียด/ขอบข่าย : โดยที่เป็นการสมควรกำหนดห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์ที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาให้การยอมรับในการตรวจหาปริมาณสารเตตราไฮโดรแคนนาบินอล (Tetrahydrocannabinol, THC) เพื่อให้การตรวจวิเคราะห์หาปริมาณสารเตตราไฮโดรแคนนาบินอล (Tetrahydrocannabinol, THC) ในกัญชง เป็นไปอย่างมีมาตรฐาน อันเป็นประโยชน์ในการควบคุมกัญชง ให้ตรงตามที่ได้รับอนุญาตไว้ อาศัยอำนาจตามความในบทนิยามคำว่า “ห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์” ของข้อ 3 แห่งกฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตผลิต นำเข้า ส่งออก จำหน่ายหรือมีไว้ในครอบครอง ซึ่งยาเสพติดให้โทษ ในประเภท 5 เฉพาะกัญชง (Hemp) พ.ศ. 2563 ประกอบมติคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดให้โทษ ในการประชุมครั้งที่ 425-1/2564 เมื่อวันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2564 คณะกรรมการควบคุมยาเสพติดให้โทษ จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ข้อ 2 ให้ยกเลิกประกาศคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดให้โทษ เรื่อง ห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์ เพื่อหาปริมาณสารเตตราไฮโดรแคนนาบินอล (Tetrahydrocannabinol, THC) ในเฮมพ์ พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2560

ข้อ 3 ให้ห้องปฏิบัติการดังต่อไปนี้ มีอำนาจตรวจวิเคราะห์หาปริมาณสารเตตราไฮโดรแคนนาบินอล (Tetrahydrocannabinol, THC) ในกัญชง เพื่อยืนยันปริมาณสารเตตราไฮโดรแคนนาบินอล (Tetrahydrocannabinol, THC)

(1) ห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

(2) ห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์ที่มีระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 หรือเทียบเท่า ในการตรวจวิเคราะห์หาปริมาณสารสำคัญ (cannabinoids) ในกัญชง

(3) ห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์ที่ผ่านการทดสอบความชำนาญหรือเปรียบเทียบผลระหว่างห้องปฏิบัติการกับกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ในการตรวจวิเคราะห์หาปริมาณสารสำคัญ (cannabinoids) ในกัญชง