ประกาศคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดให้โทษ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการในการตรวจวิเคราะห์เพื่อหาปริมาณสารเตตราไฮโดรแคนนาบินอล (Tetrahydrocannabinol, THC) สารแคนนาบิไดออล (Cannabidiol, CBD) หรือสารประกอบอื่นในกัญชง (Hemp) และตรวจวิเคราะห์ตำรับยาที่มีกัญชงปรุงผสมอยู่ พ.ศ. 2564

ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 138 ตอนพิเศษ 30 ง (8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564) หน้า 5-6 (ท้ายประกาศ 4 หน้า)

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/030/T_0005.PDF

รายละเอียด/ขอบข่าย : ข้อ 1 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ข้อ 2 ให้ยกเลิกประกาศคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดให้โทษ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการในการตรวจวิเคราะห์เพื่อหาปริมาณสารเตตราไฮโดรแคนนาบินอล (Tetrahydrocannabinol, THC) ในเฮมพ์ พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2560

ข้อ 3 การตรวจวิเคราะห์เพื่อหาปริมาณสารเตตราไฮโดรแคนนาบินอล (Tetrahydrocannabinol, THC) ในกัญชงของผู้รับอนุญาตผลิต (ปลูก) กัญชง มีหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังต่อไปนี้ (1) ใช้ชุดทดสอบหาปริมาณสารเตตราไฮโดรแคนนาบินอล (Tetrahydrocannabinol, THC) เบื้องต้นของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ หรือชุดทดสอบที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ให้การรับรอง หรือเครื่องมือหรือวิธีทดสอบที่มีความเหมาะสมว่าถูกต้อง แม่นยำ เชื่อถือได้ (validation) กรณีมีข้อสงสัยในผลการตรวจสอบปริมาณสารเตตราไฮโดรแคนนาบินอล (Tetrahydrocannabinol, THC) ให้ใช้ตัวอย่างเดิมเพื่อตรวจยืนยันที่ห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์ที่คณะกรรมการประกาศกำหนด ซึ่งตรวจโดยเครื่องมือที่ใช้หลักการโครมาโตกราฟี (chromatography) หรือ (2) ใช้เครื่องมือที่ใช้หลักการโครมาโตกราฟี (chromatography) โดยส่งตรวจที่ห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์ที่คณะกรรมการประกาศกำหนด ....