ประกาศคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดให้โทษ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการดำเนินการผลิตตำรับยาที่มีกัญชง (Hemp) ปรุงผสมอยู่  พ.ศ. 2564

ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 138 ตอนพิเศษ 30 ง (8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564) หน้า 7-8

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/030/T_0007.PDF

รายละเอียด/ขอบข่าย : เพื่อเป็นการประกันว่าตำรับยาที่มีกัญชงปรุงผสมอยู่ มีคุณภาพ ประสิทธิภาพ และความปลอดภัย ตรงตามมาตรฐานที่กำหนดและมีความสม่ำเสมอในทุกรุ่นการผลิต อาศัยอำนาจตามความในข้อ 33 (2) แห่งกฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตผลิตนำเข้า ส่งออก จำหน่าย หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 เฉพาะกัญชง (Hemp) พ.ศ. 2563 ประกอบมติคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดให้โทษในการประชุมครั้งที่ 425-1/2564 เมื่อวันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2564 คณะกรรมการควบคุมยาเสพติดให้โทษ จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ข้อ 2 ในประกาศนี้ “ผู้รับอนุญาต” หมายความว่า ผู้รับอนุญาตผลิตตำรับยาที่มีกัญชงปรุงผสมอยู่ เพื่อประโยชน์ในทางการแพทย์ซึ่งไม่ใช่การปรุงยาสำหรับการรักษาโรคในผู้ป่วยเฉพาะราย “ตำรับยา” หมายความว่า สูตรของสิ่งปรุงไม่ว่าจะมีรูปลักษณะใดที่มียาเสพติดให้โทษรวมอยู่ด้วย ทั้งนี้ รวมทั้งยาเสพติดให้โทษที่มีลักษณะเป็นวัตถุสำเร็จรูปทางเภสัชกรรมซึ่งพร้อมที่จะนำไปใช้แก่คนหรือสัตว์ได้ “ยาแผนปัจจุบัน” หมายความว่า ยาที่มุ่งหมายสำหรับใช้ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม การประกอบโรคศิลปะแผนปัจจุบัน หรือการบำบัดโรคสัตว์ “ยาแผนไทย” หมายความว่า ยาที่ได้จากสมุนไพรโดยตรง หรือที่ได้จากการผสม ปรุงหรือแปรสภาพสมุนไพร ที่มุ่งหมายสำหรับใช้ตามศาสตร์องค์ความรู้การแพทย์แผนไทยหรือยาที่รัฐมนตรีประกาศกำหนดให้เป็นยาแผนไทย “ยาพัฒนาจากสมุนไพร” หมายความว่า ยาที่ได้จากสมุนไพรโดยตรง หรือที่ได้จากการผสมปรุงหรือแปรสภาพสมุนไพร ที่ไม่ใช่ยาแผนไทยและยาตามองค์ความรู้การแพทย์ทางเลือก “ข้อกำหนดเฉพาะของผลิตภัณฑ์” หมายความว่า ข้อกำหนดที่ใช้เป็นเกณฑ์ในการประเมินคุณภาพของผลิตภัณฑ์ ซึ่งประกอบด้วยหัวข้อการทดสอบ วิธีการทดสอบ และเกณฑ์มาตรฐาน

ข้อ 3 ให้ผู้รับอนุญาตดำเนินการผลิตตำรับยาที่มีกัญชงปรุงผสมอยู่ตามที่ได้รับอนุญาต โดยปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการในการผลิตอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้ ....