ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง วัตถุที่ได้รับยกเว้นไม่เป็นยา (ฉบับที่ 36) พ.ศ. 2563

ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 138 ตอนพิเศษ 31 ง (9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564) หน้า 23

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/031/T_0023.PDF

รายละเอียด/ขอบข่าย : เนื่องจากเบนโซเคน (Benzocaine) เป็นวัตถุที่ปรากฏในตำรายาและเป็นวัตถุที่มุ่งหมายสำหรับใช้ในการบรรเทาหรือรักษาความเจ็บป่วยของมนุษย์หรือสัตว์ ทั้งนี้ ในปัจจุบัน มีการนำวัตถุดังกล่าวมาใช้ในทางอุตสาหกรรม โดยใช้ในการผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่นำมาตัดกระแสไฟฟ้า (Thermal Cut Off) ในกลไกการทำงานของเครื่องใช้ไฟฟ้า อาศัยอำนาจตามความในวรรคสอง (ก) ของบทนิยามคำว่า “ยา” ในมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติยา (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2522 และมาตรา 5 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ประกาศฉบับนี้ให้ใช้บังคับนับแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ข้อ 2 ให้วัตถุเบนโซเคน (Benzocaine) ที่มุ่งหมายสำหรับใช้ในทางอุตสาหกรรม โดยนำมาใช้ในการผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ตัดกระแสไฟฟ้า ได้รับการยกเว้นจากการเป็นยา