ประกาศคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดให้โทษ เรื่อง กำหนดฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ตำรับยาที่มีกัญชง (Hemp) ปรุงผสมอยู่ ที่เป็นยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 ที่ผลิต นำเข้า หรือส่งออก พ.ศ. 2564

ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 138 ตอนพิเศษ 30 ง (8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564) หน้า 13-17

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/030/T_0013.PDF

รายละเอียด/ขอบข่าย : ข้อ 1 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ข้อ 2 ในประกาศนี้ “ฉลาก” หมายความว่า รูป รอยประดิษฐ์ เครื่องหมาย หรือข้อความใด ๆ ซึ่งแสดงไว้ที่ภาชนะหรือหีบห่อบรรจุผลิตภัณฑ์ตำรับยาที่มีกัญชงปรุงผสมอยู่ที่เป็นยาเสพติดให้โทษในประเภท 5เอกสารกำกับยาเสพติดให้โทษในประเภท 5” หมายความว่า กระดาษ หรือสิ่งอื่นใดที่ทำให้ปรากฏความหมายด้วยรูป รอยประดิษฐ์ เครื่องหมาย หรือข้อความใด ๆ อันเกี่ยวกับ  ผลิตภัณฑ์ตำรับยาที่มีกัญชงปรุงผสมอยู่ที่เป็นยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 ซึ่งสอดแทรก หรือรวมไว้กับภาชนะหรือหีบห่อบรรจุ

ข้อ 3 ผู้รับอนุญาตผลิต นำเข้า หรือส่งออกซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 สำหรับผลิตภัณฑ์ตำรับยาที่มีกัญชงปรุงผสมอยู่ ที่เป็นยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 ต้องจัดให้มี

(1) ฉลาก ซึ่งแสดงไว้ที่ภาชนะหรือหีบห่อบรรจุ โดยให้อยู่ในตำแหน่งที่เห็นได้ง่ายและชัดเจน

(2) เอกสารกำกับยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 ซึ่งสอดแทรกหรือรวมไว้กับภาชนะหรือหีบห่อบรรจุ เว้นแต่กรณีเป็นยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 ที่ผลิตเพื่อส่งออก การจัดให้มีเอกสารกำกับยาเสพติดให้โทษ ให้เป็นไปตามข้อกำหนดของประเทศผู้นำเข้า ฉลากและเอกสารกำกับยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 ตาม (1) และ (2) ต้องจัดทำให้แล้วเสร็จก่อนจำหน่ายหรือส่งออก ....