ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ยกเลิกประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง เครื่องมือแพทย์ที่ได้รับการยกเว้นตามมาตรา 6 (18) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องมือแพทย์ พ.ศ. 2551 (ฉบับที่ 2) และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2563

ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 138 ตอนพิเศษ 51 ง (8 มีนาคม พ.ศ. 2564) หน้า 12

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/051/T_0012.PDF

รายละเอียด/ขอบข่าย : ข้อ 1 ให้ยกเลิก

(1) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง เครื่องมือแพทย์ที่ได้รับการยกเว้นตามมาตรา 6 (18) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องมือแพทย์ พ.ศ. 2551 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2563

(2) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง เครื่องมือแพทย์ที่ได้รับการยกเว้นตามมาตรา 6 (18) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องมือแพทย์ พ.ศ. 2551 (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2563 ลงวันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2563

ข้อ 2 ประกาศฉบับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป