ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง กำหนดแบบตามกฎกระทรวงการขอจดแจ้งและการออกใบรับจดแจ้งผลิตหรือนำเข้าเครื่องมือแพทย์ พ.ศ. 2564

ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 138 ตอนพิเศษ 51 ง (8 มีนาคม พ.ศ. 2564) หน้า 13 (ท้ายประกาศ 4 หน้า)

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/051/T_0013.PDF

รายละเอียด/ขอบข่าย : ข้อ 1 การขอจดแจ้งและการออกใบรับจดแจ้งผลิตหรือนำเข้าเครื่องมือแพทย์ ให้ใช้แบบท้ายประกาศ ดังต่อไปนี้

(1) คำขอจดแจ้งผลิตเครื่องมือแพทย์ ตามแบบ จ.จ.ผ. 1

(2) ใบรับจดแจ้งผลิตเครื่องมือแพทย์ ตามแบบ บ.จ.จ.ผ. 1

(3) คำขอจดแจ้งนำเข้าเครื่องมือแพทย์ ตามแบบ จ.จ.น. 1

(4) ใบรับจดแจ้งนำเข้าเครื่องมือแพทย์ ตามแบบ บ.จ.จ.น. 1

ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป