ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง ชื่อพันธุ์พืชใหม่ที่ได้รับการจดทะเบียนตามพระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ. 2542 (ฉบับที่ 15)

ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 138 ตอนพิเศษ 57 ง (15 มีนาคม พ.ศ. 2564) หน้า 23-27

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/057/T_0023.PDF

รายละเอียด/ขอบข่าย : ด้วยกรมวิชาการเกษตร ได้มีคำสั่งให้รับจดทะเบียนพันธุ์พืชใหม่และดำเนินการออกหนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียนพันธุ์พืชใหม่ ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ. 2542 จำนวน 116 พันธุ์ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ. 2542 อธิบดีกรมวิชาการเกษตรจึงประกาศชื่อพันธุ์พืชที่ได้รับการจดทะเบียนพันธุ์พืชใหม่ดังกล่าวให้เป็นที่ทราบโดยทั่วกัน ดังมีรายชื่อต่อไปนี้ ....