ระเบียบกรมปศุสัตว์ ว่าด้วยการถ่ายโอนภารกิจด้านการวิเคราะห์สินค้าปศุสัตว์ พ.ศ. 2564

ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 138 ตอนพิเศษ 60 ง (17 มีนาคม พ.ศ. 2564) หน้า 1-7 (แนบท้าย 3 หน้า)

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/060/T_0001.PDF

รายละเอียด/ขอบข่าย : โดยที่เป็นการสมควรกำหนดหลักเกณฑ์การถ่ายโอนภารกิจด้านการวิเคราะห์สินค้าปศุสัตว์เพื่อใช้เป็นหลักเกณฑ์หรือแนวทางปฏิบัติสำหรับเจ้าหน้าที่ของกรมปศุสัตว์ในการดำเนินงานการถ่ายโอนภารกิจด้านการวิเคราะห์สินค้าปศุสัตว์ จากกรมปศุสัตว์ และสำหรับห้องปฏิบัติการที่รับมอบหมายภารกิจจากกรมปศุสัตว์ ที่จะต้องปฏิบัติหน้าที่ตามที่รับมอบหมายให้ถูกต้องเป็นไปตามข้อกำหนดของกรมปศุสัตว์และข้อกำหนดของประเทศคู่ค้า อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 32 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม อธิบดีกรมปศุสัตว์จึงออกระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบกรมปศุสัตว์ว่าด้วยการถ่ายโอนภารกิจด้านการวิเคราะห์สินค้าปศุสัตว์ พ.ศ. 2564”

ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ข้อ 3 ในระเบียบนี้ “การถ่ายโอนภารกิจ” หมายความว่า ภารกิจด้านการวิเคราะห์สินค้าปศุสัตว์ จากกรมปศุสัตว์ที่ถ่ายโอนหรือมอบหมายให้ห้องปฏิบัติการเอกชนหรือภาคส่วนอื่นเป็นผู้ดำเนินการแทน “ห้องปฏิบัติการที่รับถ่ายโอนภารกิจ” หมายความว่า ห้องปฏิบัติการที่มีความสามารถในการตรวจวิเคราะห์สินค้าปศุสัตว์ในแต่ละวิธีทดสอบตามที่กรมปศุสัตว์กำหนด และมีคุณสมบัติตามที่ระบุในระเบียบนี้ ....