ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง กำหนดแบบคำขอ ใบอนุญาต และใบแทนใบอนุญาตผลิต นำเข้า ส่งออก จำหน่าย หรือมีไว้ในครอบครอง ซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 เฉพาะกัญชง (Hemp) (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564

ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 138 ตอนพิเศษ 76 ง (2 เมษายน พ.ศ. 2564) หน้า 26-27 (แนบท้าย 22 หน้า)

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/076/T_0026.PDF

รายละเอียด/ขอบข่าย : โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงแบบคำขอ ใบอนุญาต และใบแทนใบอนุญาตผลิต นำเข้า ส่งออก จำหน่าย หรือมีไว้ในครอบครอง ซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 เฉพาะกัญชง เพื่อให้การควบคุมยาเสพติดให้โทษดังกล่าวเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ อาศัยอำนาจตามความในข้อ 7 ข้อ 23 และข้อ 40 แห่งกฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตผลิต นำเข้า ส่งออก จำหน่าย หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 เฉพาะกัญชง (Hemp) พ.ศ. 2563 เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา จึงออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ข้อ 2 ให้ยกเลิก

(1) แบบกัญชง 3 คำขอรับใบอนุญาตนำเข้ายาเสพติดให้โทษในประเภท 5 เฉพาะกัญชง

(2) แบบ NAR.5 (HEMP) คำขอรับใบอนุญาตนำเข้าหรือส่งออกซึ่งกัญชงในแต่ละครั้ง

(3) แบบกัญชง 2 คำขอรับใบอนุญาตผลิต (ที่มิใช่การปลูก) ยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 เฉพาะกัญชง

(4) แบบกัญชง 2-1 ใบอนุญาตผลิต (ที่มิใช่การปลูก) ยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 เฉพาะกัญชง

(5) แบบกัญชง 3-1 ใบอนุญาตนำเข้ายาเสพติดให้โทษในประเภท 5 เฉพาะกัญชง ท้ายประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง กำหนดแบบคำขอ ใบอนุญาต และใบแทนใบอนุญาตผลิต นำเข้า ส่งออก จำหน่าย หรือมีไว้ในครอบครอง ซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 เฉพาะกัญชง (Hemp) พ.ศ. 2564 ลงวันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2564 และให้ใช้แบบกัญชง 3 แบบ NAR.5 (HEMP) แบบกัญชง 2 แบบกัญชง 2-1 และแบบกัญชง 3-1 ท้ายประกาศนี้แทน ....