ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน เรื่อง มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพช่างไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ สาขาช่างระบบสายเครือข่าย (Information Network Cabling Technician)

ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 138 ตอนพิเศษ 77 ง (5 เมษายน พ.ศ. 2564) หน้า 25-30

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/077/T_0025.PDF

รายละเอียด/ขอบข่าย : ข้อ 1 ในประกาศนี้ สาขาอาชีพช่างไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ สาขาช่างระบบสายเครือข่าย (Information Network Cabling Technician) หมายถึง ผู้ที่มีความรู้ ความสามารถในการเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือที่จะใช้ในการติดตั้งระบบสายสัญญาณชนิดโลหะ (ทองแดง) และชนิดใยแก้วนำแสง การใช้ การเลือกวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือติดตั้ง เครื่องมือทดสอบระบบสายนำสัญญาณชนิดโลหะ (ทองแดง) และชนิดใยแก้วนำแสง การส่งมอบแบบติดตั้ง ผลทดสอบ และการส่งมอบงานติดตั้งระบบสายสัญญาณตรวจสอบการเชื่อมต่อสัญญาณของระบบสายสัญญาณ การซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบสายสัญญาณการออกแบบระบบสายสัญญาณ การสำรวจพื้นที่ติดตั้ง การประมาณราคาตามข้อกำหนด

ข้อ 2 มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพช่างไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ สาขาช่างระบบสายเครือข่าย (Information Network Cabling Technician) แบ่งออกเป็น 3 ระดับ ดังต่อไปนี้

2.1 ระดับ 2 หมายถึง ผู้ที่มีความรู้ ความสามารถในการเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือที่จะใช้ในการติดตั้งระบบสายสัญญาณชนิดโลหะ (ทองแดง) และชนิดใยแก้วนำแสง การใช้เครื่องมือติดตั้ง และเครื่องมือทดสอบเบื้องต้นได้ตามข้อกำหนด สามารถตัดสินใจแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวกับงานได้ด้วยตัวเองและสามารถควบคุมดูแลให้คำแนะนำหรือให้คำปรึกษาแก่ผู้ใต้บังคับบัญชาได้

2.2 ระดับ 3 หมายถึง ผู้ที่มีความรู้ ความสามารถในการเลือกวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือติดตั้ง เครื่องมือทดสอบระบบสายนำสัญญาณชนิดโลหะ (ทองแดง) และชนิดใยแก้วนำแสง การส่งมอบแบบติดตั้ง ผลทดสอบ และการส่งมอบงานติดตั้งระบบสายสัญญาณ การซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบสายสัญญาณ ตรวจสอบการเชื่อมต่อสัญญาณของระบบสายสัญญาณ การใช้เครื่องมือติดตั้ง และเครื่องมือทดสอบเฉพาะทางได้ตามข้อกำหนด โดยใช้ความรู้ ทักษะหรือความสามารถในการแก้ไขปัญหาได้ด้วยตัวเองและสามารถสอนงานผู้ใต้บังคับบัญชาได้ ....