ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน เรื่อง คุณสมบัติของผู้เข้ารับการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพช่างไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ สาขาช่างระบบสายเครือข่าย (Information Network Cabling Technician)

ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 138 ตอนพิเศษ 77 ง (5 เมษายน พ.ศ. 2564) หน้า 31-32

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/077/T_0031.PDF

รายละเอียด/ขอบข่าย : อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 22 วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 และมาตรา 39 (3) แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557 คณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานกำหนดคุณสมบัติของผู้เข้ารับการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพช่างไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ สาขาช่างระบบสายเครือข่าย (Information Network Cabling Technician) ไว้ดังนี้

ข้อ 1 ผู้เข้ารับการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพช่างไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ สาขาช่างระบบสายเครือข่าย (Information Network Cabling Technician) ระดับ 2 ต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์นับถึงวันสมัครเข้ารับการทดสอบ และต้องมีคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้

(1) มีประสบการณ์การทำงาน การปฏิบัติงาน หรือการประกอบอาชีพในสาขาช่างระบบสายเครือข่าย (Information Network Cabling Technician) ไม่น้อยกว่า 1 ปี

(2) ผ่านการฝึกอบรมฝีมือแรงงานในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับสาขาช่างระบบสายเครือข่าย (Information Network Cabling Technician) ไม่น้อยกว่า 30 ชั่วโมง

(3) จบการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเท่า ในสาขาอาชีพที่เกี่ยวกับสาขาช่างระบบสายเครือข่าย (Information Network Cabling Technician)
ข้อ 2 ผู้เข้ารับการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพช่างไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ สาขาช่างระบบสายเครือข่าย (Information Network Cabling Technician) ระดับ 3 ต้องมีคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้ ....