ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน เรื่อง วิธีการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ และการออกหนังสือรับรองว่าเป็นผู้ผ่านการทดสอบ มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพช่างไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ สาขาช่างระบบสายเครือข่าย (Information Network Cabling Technician) ระดับ 2

ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 138 ตอนพิเศษ 77 ง (5 เมษายน พ.ศ. 2564) หน้า 33-34

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/077/T_0033.PDF

รายละเอียด/ขอบข่าย : ข้อ 1 วิธีการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพช่างไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ สาขาช่างระบบสายเครือข่าย (Information Network Cabling Technician) ระดับ 2 ให้เป็นดังต่อไปนี้

(1) การทดสอบความรู้ เป็นการทดสอบความรู้ที่จำเป็นจะต้องนำไปใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ ลักษณะข้อสอบเป็นแบบปรนัยชนิด 4 ตัวเลือก จำนวน 50 ข้อ ใช้เวลาในการทดสอบ 1 ชั่วโมง คะแนนเต็ม 50 คะแนน คิดเป็นร้อยละยี่สิบของคะแนนทั้งหมด โดยผู้เข้ารับการทดสอบต้องได้คะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละหกสิบของคะแนนภาคความรู้ จึงมีสิทธิเข้ารับการทดสอบภาคความสามารถ

(2) การทดสอบความสามารถ เป็นการทดสอบความสามารถซึ่งเกิดจากการสะสมประสบการณ์จนเกิดความชำนาญเพียงพอที่จะปฏิบัติงานได้อย่างมีคุณภาพตามข้อกำหนด ถูกขั้นตอน และเสร็จตามเวลาที่กำหนด ลักษณะแบบทดสอบเป็นการทดสอบปฏิบัติงานตามรูปแบบและกฎเกณฑ์ในรายละเอียดวิธีการทดสอบ คะแนนเต็ม 200 คะแนน คิดเป็นร้อยละแปดสิบของคะแนนทั้งหมด

(3) รายละเอียดวิธีการทดสอบให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการกำหนด ....