กฎกระทรวงกำหนดกระทะไฟฟ้าก้นตื้นที่มีประสิทธิภาพสูง พ.ศ. 2564

ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 138 ตอน 28 ก (22 เมษายน พ.ศ. 2564) หน้า 13-15

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/A/028/T_0013.PDF

รายละเอียด/ขอบข่าย : ข้อ 1 ในกฎกระทรวงนี้ กระทะไฟฟ้าก้นตื้นหมายความว่า กระทะไฟฟ้าก้นตื้นที่ใช้ไฟฟ้าทำความร้อน โดยตัวทำความร้อนอาจรวมอยู่กับตัวกระทะหรือได้รับการออกแบบให้เป็นแท่นวางเฉพาะแยกจากตัวกระทะซึ่งใช้กับไฟฟ้า โดยมีแรงดันไฟฟ้าที่กำหนดไม่เกิน 250 โวลต์ ค่ำประสิทธิภาพพลังงานหมายความว่า ค่าประสิทธิภาพการใช้ไฟฟ้าของกระทะไฟฟ้าก้นตื้น ซึ่งเป็นอัตราส่วนระหว่างพลังงานความร้อนที่ได้รับจากกระทะไฟฟ้าก้นตื้นต่อปริมาณไฟฟ้าที่ใช้ไปตามวิธีการคำนวณที่กำหนดในกฎกระทรวงนี้

ข้อ 2 การคำนวณหาค่าประสิทธิภาพพลังงานของกระทะไฟฟ้าก้นตื้น ให้ใช้สูตรการคำนวณดังต่อไปนี้ ....

หมายเหตุ : เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่เป็นการสมควรกำหนดให้กระทะไฟฟ้าก้นตื้นที่มีค่าประสิทธิภาพพลังงานไม่น้อยกว่าค่าที่รัฐมนตรีประกาศกำหนดตามกฎกระทรวง เป็นกระทะไฟฟ้าก้นตื้นที่มีประสิทธิภาพสูง เพื่อประโยชน์ในการอนุรักษ์พลังงาน เพื่อให้ผู้ผลิตและผู้จำหน่ายมีสิทธิขอรับการส่งเสริมและช่วยเหลือจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน และเพื่อให้ผู้บริโภคสามารถเลือกใช้กระทะไฟฟ้าก้นตื้นที่มีประสิทธิภาพสูง อันเป็นการประหยัดพลังงานของประเทศและช่วยลดมลภาวะ จึงจำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้