ประกาศคณะกรรมการเครื่องสำอาง เรื่อง การแสดงคำเตือนที่ฉลากของผ้าอนามัยชนิดสอด พ.ศ. 2564

ข้อ 1 ผ้าอนามัยชนิดสอด ต้องแสดงคำเตือนที่ฉลาก ดังนี้

(1) ไม่ควรใช้เมื่อภาชนะบรรจุฉีกขาด

(2) ไม่ควรใส่ไว้ในช่องคลอดนานเกิน 8 ชั่วโมง ควรเปลี่ยนผ้าอนามัยทุก 4-8 ชั่วโมง

(3) ขณะใช้ หากมีอาการเป็นไข้สูงเฉียบพลัน คลื่นเหียน อาเจียน วิงเวียน หน้ามืด ท้องเดิน หรือมีผื่นแดงขึ้นตามผิวหนัง ให้นำผ้าอนามัยออก และรีบไปพบแพทย์ทันที

ข้อ 2 ให้ผู้ผลิตเพื่อขาย ผู้นำเข้าเพื่อขาย หรือผู้รับจ้างผลิต ผ้าอนามัยชนิดสอดที่มีการผลิตหรือนำเข้าอยู่ก่อนวันที่ประกาศนี้ใช้บังคับ ต้องดำเนินการให้เป็นไปตามประกาศนี้ภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่ประกาศนี้ใช้บังคับ

ข้อ 3 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 139 ตอนพิเศษ 16 ง (21 มกราคม พ.ศ. 2565) หน้า 61

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2565/E/016/T_0061.PDF

ผลิตภัณฑ์ส่วนบุคคล, ผ้าอนามัยแบบสอด, ฉลาก