ระเบียบกรมปศุสัตว์ ว่าด้วยวิธีการเก็บตัวอย่างอาหารสัตว์เป็นตัวอย่างเพื่อทดสอบ ตรวจ หรือวิเคราะห์คุณภาพและการดำเนินการเมื่อผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพอาหารสัตว์ไม่เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. 2564

ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบกรมปศุสัตว์ว่าด้วยวิธีการเก็บตัวอย่างอาหารสัตว์เป็นตัวอย่างเพื่อทดสอบ ตรวจ หรือวิเคราะห์คุณภาพ และการดำเนินการเมื่อผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพอาหารสัตว์ไม่เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. 2564”

ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป

ข้อ 3 ในระเบียบนี้ “การเก็บตัวอย่าง” หมายความว่า การนำอาหารสัตว์เป็นตัวอย่างเพื่อทดสอบ ตรวจ หรือ วิเคราะห์คุณภาพทางห้องปฏิบัติการ “ห้องปฏิบัติการ” หมายความว่า ห้องปฏิบัติการของกรมปศุสัตว์ หรือห้องปฏิบัติการที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กรมปศุสัตว์กำหนดให้ทดสอบ ตรวจ หรือวิเคราะห์คุณภาพอาหารสัตว์ “ผู้พิจารณาออกเอกสารรับแจ้งการนำเข้าอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ” หมายความว่า พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ซึ่งอธิบดีกรมปศุสัตว์มอบหมายให้มีอำนาจพิจารณาออกเอกสารรับแจ้งการนำเข้าอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ

ข้อ 4 พนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. 2558 มีอำนาจนำอาหารสัตว์หรือวัตถุที่สงสัยว่าเป็นอาหารสัตว์ในปริมาณพอสมควรไปเป็นตัวอย่างเพื่อทดสอบ ตรวจ หรือวิเคราะห์

ข้อ 5 ในการเก็บตัวอย่างตามระเบียบนี้เพื่อส่งไปยังห้องปฏิบัติการ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติดังนี้ ....

ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 139 ตอนพิเศษ 18 ง (25 มกราคม พ.ศ. 2565) หน้า 5-8 (ท้ายประกาศ 1 หน้า)

https://ratchakitcha2.soc.go.th/pdfdownload/?id=139D018S0000000000500

อาหาร, อาหารสัตว์, การเก็บตัวอย่าง, การสุมตัวอย่าง