ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดมาตรฐานสินค้าเกษตร : เกษตรอินทรีย์ : การผลิต การแปรรูป การแสดงฉลาก และการจำหน่ายผลิตผลและผลิตภัณฑ์อินทรีย์ ตามพระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ. 2551

มาตรฐานสินค้าเกษตรนี้กำหนดวัตถุประสงค์หลักการ การผลิต การแปรรูป การแสดงฉลาก การขนส่ง และการจำหน่ายผลิตผลและผลิตภัณฑ์อินทรีย์ที่ใช้เป็นอาหาร อาหารสัตว์ ซึ่งได้จาก : 1) การผลิตพืชซึ่งรวมถึง การเพาะปลูกพืช การเพาะเห็ด การเก็บเกี่ยวผลิตผลจากธรรมชาติ การผลิตเมล็ดพันธุ์และส่วนที่ใช้ขยายพันธุ์ 2) การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและสาหร่าย 3) การเลี้ยงปศุสัตว์ 4) การเลี้ยงผึ้งและแมลงที่บริโภคได้

มกษ. 9000-2564

ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 139 ตอนพิเศษ 43 ง (21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565) หน้า 2-3 (ท้ายประกาศ 53 หน้า)

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2565/E/043/T_0002.PDF

มาตรฐานสินค้าเกษตร, มกษ, ผลิตภัณฑ์อินทรีย์, เกษตรอินทรีย์, พืช, เห็ด, สัตว์น้ำ, สาหร่าย, ผึ้ง, แมลง, คุณภาพสินค้า