ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดมาตรฐานสินค้าเกษตร : การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับพืชอาหารตามพระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ. 2551

มาตรฐานสินค้าเกษตรนี้ครอบคลุมข้อกำหนดการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับการผลิตพืชเพื่อใช้เป็นอาหาร เช่น พืชผัก ไม้ผล พืชไร่ พืชเครื่องเทศ พืชสมุนไพร ทุกขั้นตอนของการผลิต และการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวในระดับฟาร์มเพื่อจำหน่าย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ผลิตผลที่ปลอดภัย มีคุณภาพเหมาะสมในการบริโภค โดยคํานึงถึงสิ่งแวดล้อม รวมถึงสุขภาพ ความปลอดภัยและสวัสดิภาพของผู้ปฏิบัติงาน

มกษ. 9001-2564

ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 139 ตอนพิเศษ 43 ง (21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565) หน้า 4 (ท้ายประกาศ 17 หน้า)

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2565/E/043/T_0004.PDF

มาตรฐานสินค้าเกษตร, มกษ., การปฏิบัติที่ดีทางการเกษตร, GAP, Good Agricultural Practices, พืชอาหาร, การจัดการหลังการเก็บเกี่ยว, ความปลอดภัย, คุณภาพ