ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดมาตรฐานสินค้าเกษตร : แนวปฏิบัติในการใช้มาตรฐานสินค้าเกษตร การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับพืชอาหารตามพระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ. 2551

แนวปฏิบัตินี้ให้คำอธิบายและขยายความทางวิชาการ ครอบคลุมเหตุผลและแนวทางการปฏิบัติในแต่ละข้อกำหนดของมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับพืชอาหาร (มกษ. 9001-2564) การตรวจประเมินและการให้การรับรองให้เป็นไปตามข้อกำหนดใน มกษ. 9001-2564

มกษ. 9001 (G)-2564

ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 139 ตอนพิเศษ 43 ง (21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565) หน้า 5 (ท้ายประกาศ 104 หน้า)

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2565/E/043/T_0005.PDF

มาตรฐานสินค้าเกษตร, มกษ., การปฏิบัติที่ดีทางการเกษตร, GAP, Good Agricultural Practices, แนวปฏิบัติ, การรับรอง, การตรวจประเมิน, พืชอาหาร