ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 6253 (พ.ศ. 2564) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมดวงโคมไฟฟ้าสาย

มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้กําหนดคุณลักษณะที่ต้องการของดวงโคมไฟฟ้าสาย (ดวงโคมไฟฟ้าราวปิดผนึก) ที่สร้างไว้อย่างเหมาะสมด้วยแหล่งกําเนิดแสงที่เปลี่ยนไม่ได้ซึ่งต่อแบบอนุกรม หรือแบบขนาน หรือต่อผสมของแบบอนุกรม/ขนาน สําหรับใช้งานทั้งภายในอาคารหรือภายนอกอาคารที่ทํางานด้วยแรงดันไฟฟ้าแหล่งจ่ายไม่เกิน 250 V

หมายเหตุ1 ในบางประเทศใช้บทนิยาม “ดวงโคมไฟฟ้าราวปิดผนึก” แทน “ดวงโคมไฟฟ้าสาย”

หมายเหตุ2 สําหรับผลิตภัณฑ์ที่นําดวงโคมไฟฟ้าสายไปติดอยู่กับโครงเพื่อเป็นการประดับเช่น ซานตาคลอส ตุ๊กตาหิมะ และสิ่งที่คล้ายกัน ให้ใช้ตาม มอก. 902 เล่ม 2(4) เฉพาะข้อที่เกี่ยวข้องด้วย สําหรับดวงโคมไฟฟ้าสายที่ติดกับที่หรือถอดออกได้ ที่มีอุปกรณ์เสริมชนิดต่าง ๆ เช่น อุปกรณ์ประดับหรือตกแต่งชั่วคราวเนื่องจากเทศกาลงานเฉลิมฉลองฯลฯ หรือดวงโคมไฟฟ้าสายที่ใช้จําลองแบบสองมิติหรือสามมิติของบุคคลหรือสัตว์ (มีจริงหรือในจินตนาการ) ถือว่าอยู่ภายใต้มาตรฐานนี้

เนื้อหาประกอบด้วยขอบข่าย เอกสารอ้างอิง บทนิยาม คุณลักษณะที่ต้องการด้านการทดสอบทั่วไป การจําแนกประเภทดวงโคมไฟฟ้า เครื่องหมาย การสร้าง ระยะห่างตามผิวฉนวนและระยะห่างในอากาศ การเตรียมการสําหรับการต่อลงดิน ชั้วต่อสาย สายไฟฟ้าภายนอก และสายไฟฟ้าภายใน การป้องกันช็อกไฟฟ้า การทดสอบความทนทาน และการทดสอบทางความร้อน ความทนฝุ่น วัตถุแข็งและความชื้น ความต้านทานฉนวน และความทนทานไฟฟ้า ความทนความร้อน ไฟ และการเกิดรอย และภาคผนวก ก.

มอก. 902 เล่ม 2(21)-2564

ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 139 ตอนพิเศษ 43 ง (21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565) หน้า 6

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2565/E/043/T_0006.PDF

บริภัณฑ์ไฟฟ้า, บริภัณฑ์ส่องสว่าง, โคมไฟฟ้า, ดวงโคมไฟฟ้าสาย, มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม, มอก.,