กฎกระทรวงกำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมของเล่นต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ. 2565

ข้อ 1 กฎกระทรวงนี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ข้อ 2 ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมของเล่นต้องเป็นไปตามมาตรฐานเลขที่ มอก. 685 เล่ม 1 - 2562 ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 6167 (พ.ศ. 2564) ออกตาม ความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง ยกเลิกมาตรฐาน ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมของเล่น เล่ม 1 ข้อกำหนดทั่วไป และกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ของเล่น : เฉพาะด้านความปลอดภัย เล่ม 1 ข้อกำหนด ลงวันที่ 10 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2564

หมายเหตุ : เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ เนื่องจากได้มีการปรับปรุงมาตรฐนา ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมของเล่น โดยประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 6167 (พ.ศ. 2564) ออกตามความในพระรชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง ยกเลิกมาตรฐาน ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมของเล่น เล่ม 1 ข้อกำหนดทั่วไป และกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหการรมของเล่น : เฉพาะด้านความปลอดภัย เล่ม 1 ข้อกำหนด ลงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 และได้มีการดำเนินการจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของตัวแทนของกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียหรือผู้มีประโยชน์เกี่ยวข้องครบถ้วนตามความใน มาตรา 18 แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมของเล่นต้องเป็นไปตามมาตรฐาน เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐาน ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมของเล่นที่ได้ปรับปรุงใหม่ จึงจำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้

ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 139 ตอน 19 ก (25 มีนาคม พ.ศ. 2565) หน้า 4-5

https://ratchakitcha2.soc.go.th/pdfdownload/?id=139A019N0000000000400