ระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ว่าด้วยการจ่ายค่าตอบแทนการใช้ประโยชน์แก่นักวิจัยที่ดำเนินการอันก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมเกี่ยวกับเทคโนโลยีที่เหมาะสมไปใช้ประโยชน์ พ.ศ. 2565

โดยที่พระราชบัญญัติส่งเสริมการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2564 มาตรา 19 วรรคสอง กำหนดให้จ่ายค่าตอบแทนแก่นักวิจัยที่ดำเนินการอันก่อให้เกิดประโยชน์ในการนำเทคโนโลยีที่เหมาะสมไปพัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนท้องถิ่น เพื่อจูงใจให้มีการทำวิจัยดังกล่าวเพิ่มขึ้น

ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 139 ตอนพิเศษ 235 ง (3 ตุลาคม 2565) หน้า 2-5

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2565/E/235/T_0002.PDF