ประกาศสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง หลักสูตรการอบรมเกี่ยวกับการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โดยที่เป็นการสมควรกำหนดรายชื่อหลักสูตรการอบรมเกี่ยวกับการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมสำหรับผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมบุคคลธรรมดาเพื่อให้การขอรับใบอนุญาตเป็นผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมมีประสิทธิภาพ ....

ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 139 ตอนพิเศษ 246 ง (17 ตุลาคม 2565) หน้า 7 (ท้ายประกาศ 3 หน้า)

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2565/E/246/T_0007.PDF