ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดมาตรฐานสินค้าเกษตร : เส้นไหมดิบ : เส้นไหมไทยสาวมือ ตามพระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ. 2551

มาตรฐานสินค้าเกษตรนี้ครอบคลุมเส้นไหมดิบที่เป็นเส้นไหมไทยสาวมือชนิดไหมหนึ่ง ไหมสองและไหมสาม ที่ผลิตในประเทศไทย สาวจากรังไหมพันธุ์ไทยสีเหลืองของหนอนผีเสื้อ (Bombyx mori Linn.) ที่กินใบหม่อน จัดทำเป็นเข็ดไหมและอยู่ในภาชนะบรรจุ

มกษ. 8000-2565

ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 139 ตอนพิเศษ 247 ง (18 ตุลาคม 2565) หน้า 20 (ท้ายประกาศ 19 หน้า)

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2565/E/247/T_0020.PDF

เส้นไหม, เส้นไหมไทยสาวมือ, ไหมดิบ, มาตรฐานสินค้าเกษตร, มกษ.