ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แผนปฏิบัติการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม พ.ศ. 2566

    โดยที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบแผนการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2566 - 2570) แล้ว เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2565 และเพื่อให้แผนดังกล่าวสามารถขับเคลื่อนไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นรูปธรรม สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม จึงได้จัดทำแผนปฏิบัติการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม พ.ศ. 2566 เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางในการดำเนินงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (Small and Medium Enterprise : SME) ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในภาพรวมของประเทศ 

    อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 5 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม พ.ศ. 2543 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 99/2557 เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ลงวันที่ 21 กรกฎาคม พุทธศักราช 2557 และมาตรา 37 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม พ.ศ. 2543 นายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมจึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แผนปฏิบัติการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม พ.ศ. 2566”

ข้อ 2 ให้ส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ และองค์การเอกชนที่เกี่ยวข้องใช้แผนปฏิบัติการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม พ.ศ. 2566 ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ เพื่อเป็นกรอบในการปฏิบัติงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของประเทศตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

ข้อ 3 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป ....

ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 139 ตอนพิเศษ 262 ง (7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565) หน้า 7 (ท้ายประกาศ 8 หน้า)

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2565/E/262/T_0007.PDF