ประกาศกรมการอุตสาหกรรมทหาร ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร เรื่อง การควบคุมยุทธภัณฑ์ ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมยุทธภัณฑ์ภายใต้รายการที่กำหนดไว้ในฐานข้อมูลรายการสินค้าควบคุมของกรมศุลกากร

   ด้วยกรมการอุตสาหกรรมทหาร ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร ได้ร่วมกับกรมศุลกากรกำหนดรหัสพิกัดศุลกากรและรหัสสถิติสินค้ายุทธภัณฑ์ที่ควบคุมการสั่งเข้ามาหรือนำเข้ามาในราชอาณาจักร และส่งออกหรือส่งผ่านแดนซึ่งยุทธภัณฑ์ไปนอกราชอาณาจักรตามพระราชบัญญัติควบคุมยุทธภัณฑ์ พ.ศ. 2530 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และพระราชบัญญัติควบคุมการส่งออกไปนอกราชอาณาจักรซึ่งอาวุธยุทธภัณฑ์ และสิ่งที่ใช้ในการสงคราม พ.ศ. 2495 รวมทั้งพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2560 ในส่วนที่เกี่ยวกับการปฏิบัติพิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับการเชื่อมโยงข้อมูลใบอนุญาตอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบ National Single Window (NSW)

   ดังนั้น เพื่อให้การควบคุมยุทธภัณฑ์ ภายใต้รายการที่กำหนดไว้ในฐานข้อมูลรายการสินค้าควบคุมของกรมศุลกากรดำเนินการได้โดยถูกต้อง ครบถ้วน และมีประสิทธิภาพ อันเป็นการลดภาระและอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในการติดต่อกับกรมการอุตสาหกรรมทหาร ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร ในการขออนุญาตสั่งเข้ามาหรือนำเข้ามาในราชอาณาจักร ส่งออก หรือส่งผ่านแดนซึ่งยุทธภัณฑ์ไปนอกราชอาณาจักร หรือในขั้นตอนการผ่านพิธีการศุลกากรด้านการนำเข้ามาในราชอาณาจักรและส่งออกไปนอกราชอาณาจักร อาศัยอำนาจตามความในข้อ 5 แห่งระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการเชื่อมโยงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์สำหรับการนำเข้า การส่งออก การนำผ่าน และโลจิสติกส์ พ.ศ. 2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม เจ้ากรมการอุตสาหกรรมทหาร ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศกรมการอุตสาหกรรมทหาร ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร เรื่อง การควบคุมยุทธภัณฑ์ ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมยุทธภัณฑ์ ภายใต้รายการที่กำหนดไว้ในฐานข้อมูลรายการสินค้าควบคุมของกรมศุลกากร”

ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป ....

ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 139 ตอนพิเศษ 265 ง (10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565) หน้า 15-19

https://rkj.soc.go.th/DATA/PDF/2565/E/265/t_0015.pdf