ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการเสียภาษีในอัตราตามมูลค่าร้อยละศูนย์สำหรับเครื่องดื่มประเภทน้ำผลไม้และน้ำพืชผัก

    เพื่อให้การเสียภาษีในอัตราตามมูลค่าร้อยละศูนย์สำหรับเครื่องดื่มประเภทน้ำผลไม้และน้ำพืชผักเป็นไปอย่างถูกต้อง มีมาตรฐาน และโปร่งใส และเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและสุขอนามัยที่ดีของประชาชนในการบริโภคเครื่องดื่มประเภทน้ำผลไม้และน้ำพืชผัก อาศัยอำนาจตามความใน (2) ของประเภทที่ 02.03 ของบัญชีท้ายกฎกระทรวงกำหนดพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวงก้าหนดพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ 28) พ.ศ. 2565 อธิบดีกรมสรรพสามิตจึงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการเสียภาษีในอัตราตามมูลค่าร้อยละศูนย์สำหรับเครื่องดื่มประเภทน้ำผลไม้และน้ำพืชผัก โดยออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ให้ยกเลิกประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการเสียภาษีในอัตราตามมูลค่าร้อยละศูนย์ สำหรับเครื่องดื่มประเภทน้ำผลไม้และน้ำพืชผัก ลงวันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2564

หมวด 1 บททั่วไป

ข้อ 2 ในประกาศนี้ “เครื่องดื่มประเภทน้ำผลไม้และน้ำพืชผัก” หมายความว่า เครื่องดื่มประเภทน้ำผลไม้และน้ำพืชผักที่ทำจากผลไม้หรือพืชผัก ซึ่งไม่มีก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ทั้งนี้ ต้องไม่ใช่เครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของกาเฟอีนเกิน 5 มิลลิกรัมต่อเครื่องดื่มปริมาตรสุทธิหนึ่งลิตร

ข้อ 3 เครื่องดื่มประเภทน้ำผลไม้และน้ำพืชผักที่จะได้รับสิทธิเสียภาษีในอัตราตามมูลค่าร้อยละศูนย์ ต้องมีคุณสมบัติและลักษณะ ดังต่อไปนี้ ....

ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 139 ตอนพิเศษ 265 ง (10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565) หน้า 20-24 (ท้ายประกาศ 5 หน้า)

https://rkj.soc.go.th/DATA/PDF/2565/E/265/t_0020.pdf