ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการตรวจวัดปริมาณน้ำตาล

     เพื่อให้การตรวจวัดปริมาณน้ำตาลในสินค้าเครื่องดื่มของประเภทที่ 02.02 ประเภทที่ 02.03 ประเภทที่ 02.04 และผลิตภัณฑ์ที่ใช้เป็นเครื่องดื่มที่มีลักษณะผง เกล็ด หรือเครื่องดื่มเข้มข้นที่มีส่วนผสมของน้ำตาลและสามารถละลายน้ำได้ แต่ไม่รวมถึงผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและผลิตภัณฑ์นมที่อยู่ในรูปแบบผงตามกฎหมายว่าด้วยอาหารใน (1) ของประเภทที่ 16.90 เพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณภาษีเป็นไปโดยถูกต้อง มีมาตรฐาน และมีประสิทธิภาพ อาศัยอำนาจตามความใน (1) และ (2) ของประเภทที่ 02.02 (1) (2) และ (3) ของประเภทที่ 02.03 (1) ของประเภทที่ 02.04 และ (ก) ของ (1) ของประเภทที่ 16.90 ในบัญชีท้ายกฎกระทรวงกำหนดพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวงกำหนดพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ 28) พ.ศ. 2565 อธิบดีกรมสรรพสามิตจึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ให้ยกเลิกประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการตรวจวัดปริมาณน้ำตาล ลงวันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2564

ข้อ 2 การตรวจวัดปริมาณน้ำตาลในสินค้าเครื่องดื่มในประเภทที่ 02.02 ประเภทที่ 02.03 ประเภทที่ 02.04 และผลิตภัณฑ์ที่ใช้เป็นเครื่องดื่มที่มีลักษณะผง เกล็ด หรือเครื่องดื่มเข้มข้นที่มีส่วนผสมของน้ำตาลและสามารถละลายน้ำได้ แต่ไม่รวมถึงผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและผลิตภัณฑ์นมที่อยู่ในรูปแบบผงตามกฎหมายว่าด้วยอาหารใน (1) ของประเภทที่ 16.90 ของบัญชีพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิตท้ายพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 เพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณภาษีให้ตรวจวัดจากปริมาณน้ำตาลทั้งหมด (Total Sugar) ที่อยู่ในสินค้านั้น ๆ ทั้งน้ำตาลที่มีอยู่ตามธรรมชาติและน้ำตาลที่เติมในกระบวนการผลิต

ข้อ 3 ในกรณีการตรวจวัดปริมาณน้ำตาลในผลิตภัณฑ์ที่ใช้เป็นเครื่องดื่มที่มีลักษณะผง เกล็ด หรือเครื่องดื่มเข้มข้นที่มีส่วนผสมของน้ำตาลและสามารถละลายน้ำได้ แต่ไม่รวมถึงผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและผลิตภัณฑ์นมที่อยู่ในรูปแบบผงตามกฎหมายว่าด้วยอาหาร ใน (1) ของประเภทที่ 16.90 หากมีการกำหนดคำแนะนำในการบริโภคสินค้าเกี่ยวกับอัตราส่วนผสมของน้ำหรือส่วนผสมอื่นกับสินค้าไว้ที่ฉลากปิดภาชนะหรือภาชนะบรรจุภัณฑ์ ให้ตรวจวัดปริมาณน้ำตาลจากปริมาตรของเครื่องดื่มตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังนี้ ....

ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 139 ตอนพิเศษ 265 ง (10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565) หน้า 35-38

https://rkj.soc.go.th/DATA/PDF/2565/E/265/t_0035.pdf