ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการเสียภาษีในอัตราตามมูลค่าสำหรับเครื่องดื่มอื่น ๆ ที่มีการเติมสารอาหารหรือสารอื่น

เพื่อให้การเสียภาษีในอัตราตามมูลค่าสำหรับเครื่องดื่มอื่น ๆ ที่มีการเติมสารอาหารหรือสารอื่นเป็นไปอย่างถูกต้อง มีมาตรฐาน และโปร่งใส อาศัยอำนาจตามความใน (2) ของประเภทที่ 02.02 ของบัญชีท้ายกฎกระทรวงกำหนดพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวงกำหนดพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ 28) พ.ศ. 2565 อธิบดีกรมสรรพสามิต จึงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการเสียภาษีในอัตราตามมูลค่าสำหรับเครื่องดื่ม ๆ ที่มีการเติมสารอาหารหรือสารอื่น โดยออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ให้ยกเลิกประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการเสียภาษีในอัตราตามมูลค่า สำหรับเครื่องดื่มอื่น ๆ ที่มีการเติมสารอาหารหรือสารอื่น ลงวันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2564

ข้อ 2 ในประกาศนี้

“เครื่องดื่มอื่น ๆ” หมายความว่า เครื่องดื่มอื่น ๆ ในประเภทที่ 02.02 นอกจากน้ำแร่และน้ำอัดลม ที่เติมน้ำตาลหรือสารที่ทำให้หวานอื่น ๆ หรือที่ปรุงกลิ่นรส แต่ไม่รวมถึงเครื่องดื่มเกลือแร่ตามกฎหมายว่าด้วยอาหาร และเครื่องดื่มที่ผสมกาเฟอีนตามกฎหมายว่าด้วยอาหาร ซึ่งต้องแสดงข้อความจำกัดการดื่มบนฉลาก

ข้อ 3 เครื่องดื่มอื่น ๆ ที่มีการเติมสารอาหารหรือสารอื่น ที่จะได้รับสิทธิเสียภาษีในอัตราตามมูลค่าตามประกาศนี้ ต้องมีคุณสมบัติและลักษณะ ดังต่อไปนี้ ....

ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 139 ตอนพิเศษ 265 ง (10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565) หน้า 30-34

https://rkj.soc.go.th/DATA/PDF/2565/E/265/t_0030.pdf