ประกาศคณะกรรมการแร่ เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดทำแผนการฟื้นฟู การพัฒนา การใช้ประโยชน์ และการเฝ้าระวังผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชนในระหว่างที่มีการทำเหมืองและหลังจากปิดเหมือง พ.ศ. 2565

          โดยที่มาตรา 54 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. 2560 ประกอบข้อ 10 ของกฎกระทรวง การขอและการออกอาชญาบัตรและประทานบัตร พ.ศ. 2564 กำหนดให้ผู้ประสงค์จะขอรับประทานบัตรเพื่อทำเหมืองยื่นคำขอต่อเจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจำท้องที่ในท้องที่ที่จะขอทำเหมืองพร้อมด้วยข้อมูล เอกสารหรือหลักฐาน ตามที่ระบุไว้ในแบบคำขอ ซึ่งอย่างน้อยต้องประกอบด้วย แผนการฟื้นฟู การพัฒนา การใช้ประโยชน์ และการเฝ้าระวังผลกระทบต่อคุณภาพ สิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชนในระหว่างที่มีการทำเหมืองและหลังจากปิดเหมือง อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 24 (7) และมาตรา 68 (8) แห่งพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. 2560 คณะกรรมการแร่จึงให้ความเห็นชอบแผนการฟื้นฟู การพัฒนา การใช้ประโยชน์ และการเฝ้าระวังผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชนในระหว่างที่มีการทำเหมือง และหลังจากปิดเหมืองที่มีการจัดทำตามหลักเกณฑ์อย่างน้อย ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศคณะกรรมการแร่ เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดทำแผนการฟื้นฟู การพัฒนา การใช้ประโยชน์ และการเฝ้าระวังผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชนในระหว่างที่มีการทำเหมืองและหลังจากปิดเหมือง พ.ศ. 2565”

ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป

ข้อ 3 ในการจัดทำแผนการฟื้นฟู การพัฒนา การใช้ประโยชน์ และการเฝ้าระวังผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชนในระหว่างที่มีการทำเหมืองและหลังจากปิดเหมือง ให้มีรายละเอียด ดังนี้ ....

ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 139 ตอนพิเศษ 287 ง (8 ธันวาคม พ.ศ. 2565) หน้า 17-20

https://rkj.soc.go.th/DATA/PDF/2565/E/287/t_0017.pdf