ข้อบังคับสภาสถาปนิก ว่าด้วยหลักเกณฑ์ของผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมแต่ละระดับ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2565

ข้อ 1 ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับสภาสถาปนิก ว่าด้วยหลักเกณฑ์ของผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมแต่ละระดับ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2565”

ข้อ 2 ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ข้อ 3 ให้ยกเลิกความในข้อ 4 แห่งข้อบังคับสภาสถาปนิก ว่าด้วยหลักเกณฑ์ของผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมแต่ละระดับ พ.ศ. 2564 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

ข้อ 4 ผู้ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมตามสาขาและระดับที่ระบุในใบอนุญาต ให้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม ตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้ ....

ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 139 ตอนพิเศษ 287 ง (8 ธันวาคม พ.ศ. 2565) หน้า 59-61

https://rkj.soc.go.th/DATA/PDF/2565/E/287/t_0059.pdf