ประกาศคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ เรื่อง นโยบายและแผนปฏิบัติการว่าด้วยการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ (พ.ศ. 2565 - 2570)

     โดยที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 20 กันยายน 2565 เห็นชอบนโยบายและแผนปฏิบัติการว่าด้วยการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ (พ.ศ. 2565 - 2570) ตามที่คณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติเสนอ ซึ่งเป็นการจัดทำนโยบายและแผนปฏิบัติการว่าด้วยการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ (พ.ศ. 2565 - 2570) นั้น

     อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 9 (1) (2) และ (3) และมาตรา 43 แห่งพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. 2562 และตามคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 239/2563 เรื่อง มอบหมายและมอบอำนาจให้รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีปฏิบัติหน้าที่ประธานกรรมการในคณะกรรมการต่าง ๆ ตามกฎหมาย และระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี และตามมติคณะรัฐมนตรีข้างต้น จึงออกประกาศแจ้งการใช้นโยบายและแผนปฏิบัติการว่าด้วยการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ (พ.ศ. 2565 - 2570) เพื่อเป็นแผนแม่บทในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ของประเทศไทย การพัฒนาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ในภาพรวมที่ครอบคลุมในทุกมิติ และเพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางการดำเนินการด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ของประเทศ ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคงแผนย่อยการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง ซึ่งมีเป้าหมายของแนวทางพัฒนาคือปัญหาความมั่นคงที่มีอยู่ในปัจจุบัน (ความมั่นคงทางไซเบอร์) ได้รับการแก้ไขจนไม่ส่งผลกระทบต่อการบริหารและพัฒนาประเทศ ดังมีสาระสำคัญตามที่แนบท้ายประกาศนี้

     ทั้งนี้ ประกาศฉบับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป .....

ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 139 ตอนพิเศษ 288 ง (9 ธันวาคม พ.ศ. 2565) หน้า 7 (ท้ายประกาศ 48 หน้า)

https://rkj.soc.go.th/DATA/PDF/2565/E/288/t_0007.pdf