กฎกระทรวงกำหนดวิธีปฏิบัติของเจ้าของเรือประมงที่ใช้สนับสนุนเรือที่ใช้ทำการประมงหรือเรือขนถ่ายสัตว์น้ำ พ.ศ. 2565

ข้อ 1 ในกฎกระทรวงนี้

“เรือสนับสนุน” หมายความว่า เรือประมงที่ใช้สนับสนุนเรือที่ใช้ทำการประมงหรือเรือขนถ่ายสัตว์น้ำตามมาตรา 89/1 วรรคหนึ่ง

“พนักงานเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ปฏิบัติการ” หมายความว่า พนักงานเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวังการทำการประมง กรมประมง

“พนักงานเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออก” หมายความว่า พนักงานเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออกในพื้นที่

ข้อ 2 ให้เรือที่จดทะเบียนเป็นเรือกลเดินทะเลที่มีขนาดตั้งแต่สสมสิบตันกรอสขึ้นไปที่มีประเภทการใช้เรือดังต่อไปนี้ เป็นเรือสนับสนุน

(1) เรือบรรทุกสินค้าห้องเย็น

(2) เรือบรรทุกน้ำมันเพื่อการประมง

(3) เรือบรรทุกน้ำจืด

(4) เรือบรรทุกน้ำจืดเพื่อการประมง

(5) เรือบรรทุกผลิตภัณฑ์น้ำมันที่มีจุดวาบไฟต่ำกว่าหกสิบองศาเซลเซียส

(6) เรือบรรทุกผลิตภัณฑ์น้ำมันที่มีจุดวาบไฟสูงกว่าหกสิบองศาเซลเซียส

ข้อ 3 เรือตามข้อ 2 มิให้ใช้บังคับแก่เรือของหน่วยงานของรัฐและเรือบรรทุกผลิตภัณฑ์น้ำมัน ดังต่อไปนี้ ....

หมายเหตุ : เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่มาตรา 89/1 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชกำหนดการประมง พ.ศ. 2558 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกำหนดกรประมง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 กำหนดให้รัฐมนตรีมีอำนาจออกกฎกระทรวงกำหนดวิธีปฏิบัติของเจ้าของเรือประมงที่ใช้สนับสนุนเรือที่ใช้ทำการประมงหรือเรือขนถ่ายสัตว์น้ำ เพื่อประโยชน์ในการเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบ ควบคุม และเฝ้าระวังการทำการประมงโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย จึงจำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้

ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 139 ตอน 75 ก (13 ธันวาคม พ.ศ. 2565) หน้า 9-19

https://rkj.soc.go.th/DATA/PDF/2565/A/075/t_0009.pdf